Jak wygląda sytuacja rynku pracy w Polsce?

Zgodnie z raportami publikowanymi przez GUS, czynnikiem mającym największy wpływ na ocenę aspektów związanych z zatrudnieniem są badania ekonomicznej aktywności społeczeństwa. Jak zatem prezentują się statystyki i ogólna sytuacja rynku pracy w Polsce?

Pełne zatrudnienie

Stopa bezrobocia utrzymuje się w Polsce na stosunkowo niskim poziomie. Pomijając czynniki sezonowe, wynosi zaledwie ok. 5 proc. Poziom ten należy do najniższych od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy to porównywalne dane udostępnione zostały po raz pierwszy. W praktyce bezrobocie jest obecnie najniższe w historii całej polskiej gospodarki rynkowej, za wyjątkiem początkowego okresu transformacji – miara ta nie odgrywała wówczas żadnej istotnej roli. Niski poziom bezrobocia fachowo określa się w ekonomii sytuacją pełnego zatrudnienia – obecnie praktycznie wszystkie osoby poszukujące w Polsce pracy mogą liczyć na jej znalezienie. Najszybszy wzrost zatrudnienia odnotować można w branży IT. Usługi w zakresie oprogramowania oraz związanego z tym doradztwa rozwijają się wyjątkowo dynamicznie, co przekłada się na ilość dostępnych posad. Obecnie liczba osób zatrudnionych na stanowiskach w branży IT jest w Polsce dwukrotnie wyższa, niż dekadę temu.

Wzrost aktywności zawodowej

Do najbardziej pozytywnych zjawisk na polskim rynku pracy należy znaczący wzrost aktywności zawodowej. Zwiększa się przede wszystkim odsetek osób w wieku produkcyjnym, które poszukują pracy lub posiadają już zatrudnienie. Aktywność zawodowa Polski jest wciąż stosunkowo niska w porównaniu ze średnią UE. Ulega wzrostowi dzięki zaangażowaniu starszych osób. Aktywizacja zawodowa ludzi w wieku 50+ i 60+ odgrywa bardzo istotne funkcje społeczne. Mniej osób pobiera emeryturę, a więcej płaci składki na ZUS, co znacząco poprawia kondycję systemu emerytalnego. Daje również starszym osobom możliwość utrzymywania wyższego standardu życia. Zmienia się ponadto kultura pracy, a tym samym podejście pracodawców – zapewniają oni swoim pracownikom odpowiednie warunki do spełniania obowiązków. Zwiększa się zarówno produktywność, jak i dochód.

Problem niskiego wykształcenia

Praca dostępna jest dla wszystkich, ale nie każdy chce korzystać z obecnych możliwości. Problemem polskiego rynku wciąż pozostaje niska aktywność zawodowa osób słabo wykształconych. Ponad połowa obywateli w wieku produkcyjnym nie szuka żadnego zatrudnienia, z czego aż 68 proc. stanowią kobiety – większość z nich pozostaje jednocześnie zdolna do podjęcia pracy. Dawniej odsetek ten był znacznie niższy, jednak znaczącym zmianom ulega wielkość grupy osób poddawanej porównaniom. Dekadę wcześniej jednostki nisko wykształcone stanowiły większość społeczeństwa, przez co łatwiej było odnaleźć pośród nich osoby pracujące. Liczebność tej grupy uległa jednak zmniejszeniu, w związku z czym obecnie zaliczają się do niej osoby w większości niezdolne do pracy. Aktywność zawodowa osób z niższym wykształceniem jest w Polsce znacznie słabsza, niż średnio w pozostałych krajach Unii Europejskiej.